top of page

PSYKISK OHÄLSA ÄR ALLAS ANSVAR

Den som har funderat över, eller själv drabbats av, psykisk ohälsa kan få nya insikter genom att läsa romanen ”Monstret bakom spegeln” (2022) av Anders Gréen.  Detta är romanen för dig som vill läsa en gripande historia om en person som föraktar sig själv, tappat livsgnistan men som kämpar för att besegra de hjärnspöken som håller hen fast i ett svettig grepp. Även om berättelsen handlar om en vuxen, är det i skolan som en viktig grund läggs för vårt psykiska mående. Det handlar inte minst om rädsla för utanförskap och mobbning och att kunna bearbeta sina misstag. 

 

Köp boken här.

 

Mer om boken här. 

 

 

Barn och ungdomar mår allt sämre

Den obligatoriska skolan är en av dem platser – dit alla barnen måste gå – där psykisk ohälsa ökar. Inom ramen för WHO:s forskningsprojekt ”Skolbarns hälsovanor” har svenska barns och ungas mående kunnat följas från 1985. En avstämning gjordes i projektet 2017/2018 och visade att drygt 60 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna i 15-årsåldern hade haft minst två psykiska besvär mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna. 1985/1986 var samma siffra för flickorna drygt 30 procent och för pojkarna 15 procent. En dubblering på drygt 30 år!

 

Vilka blir konsekvenserna av psykisk ohälsa?

En stor risk med att så många barn och ungdomar mår dåligt, är att de inte kommer till skolan alls. Skolinspektionens rapport ”Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor” (2015) grundar sig på en enkätundersökning riktad till Sveriges kommuner. Resultatet visade att knappt 1700 skolpliktiga elever nationellt hade ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad. Av dessa hade nästa 200 varit frånvarande i mer än ett läsår. 18 000, motsvarande knappt två procent, hade varit ogiltigt ströfrånvarande under en period av två månader eller mer.

   En stor frånvaro från skolan kan bidra till att barn och unga blir hemmasittare. Barn som inte går till skolan känner sig misslyckade och det kan påverka deras självbild och möjlighet att utvecklas till trygga individer. På sikt kommer de ha svårt att få jobb och det blir svårt att försörja sig själv. Lidandet för dem själva och deras familjer blir stort och kostnaderna för samhället skenar iväg.

 

Vuxnas ansvar att minska psykisk ohälsa

Barns rättigheter har förtydligats i vårt samhälle – inte minst i och med barnkonventionen – men många gånger förbises ungas behov och vuxenvärldens drivkrafter sätts i första rummet med katastrofala följder. 

   I Monstret bakom spegeln handlar det om att vi människor har utvecklat en civilisation som stressar sönder oss och knäcker en stor del av befolkning. Vår kultur är i grunden gynnsam för expansion och teknisk utveckling. Det ger oss hjälpmedel att bli mer effektivare och nå längre i våra ambitioner. Problemet är bara att det är på bekostnad av miljön och interaktionen mellan människor, och det tillsammans kan få negativa mentala konsekvenser för oss alla.

    Visst kan vi alla blir skrämda av monstret bakom spegeln, men vi måste tillsammans hjälpas åt att strida till sista svettdroppen och förhindra den psykiska ohälsan. 

 

Anders Gréen, författare till ”Monstret bakom spegeln”.

Mer information om boken finns på andersgreen.eu.

bottom of page