PSYKISK OHÄLSA I SKOLAN ÄR ALLAS ANSVAR

Den som har funderat över psykisk ohälsa i skolan – bland barn och ungdomar – kan få nya insikter genom att läsa romanen ”Snälla, krama mig” (2021) av Anders Gréen. Mer om boken här

 

Barn och ungdomar mår allt sämre

Den obligatoriska skolan är en av dem platser – dit alla barnen måste gå – där psykisk ohälsa ökar. Inom ramen för WHO:s forskningsprojekt ”Skolbarns hälsovanor” har svenska barns och ungas mående kunnat följas från 1985. En avstämning gjordes i projektet 2017/2018 och visade att drygt 60 procent av flickorna och 30 procent av pojkarna i 15-årsåldern hade haft minst två psykiska besvär mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna. 1985/1986 var samma siffra för flickorna drygt 30 procent och för pojkarna 15 procent. En dubblering på drygt 30 år!

 

Vilka blir konsekvenserna av psykisk ohälsa?

En stor risk med att så många barn och ungdomar mår dåligt, är att de inte kommer till skolan alls. Skolinspektionens rapport ”Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor” (2015) grundar sig på en enkätundersökning riktad till Sveriges kommuner. Resultatet visade att knappt 1700 skolpliktiga elever nationellt hade ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad. Av dessa hade nästa 200 varit frånvarande i mer än ett läsår. 18 000, motsvarande knappt två procent, hade varit ogiltigt ströfrånvarande under en period av två månader eller mer.

   En stor frånvaro från skolan kan bidra till att barn och unga blir hemmasittare. Barn som inte går till skolan känner sig misslyckade och det kan påverka deras självbild och möjlighet att utvecklas till trygga individer. På sikt kommer de ha svårt att få jobb och det blir svårt att försörja sig själv. Lidandet för dem själva och deras familjer blir stort och kostnaderna för samhället skenar iväg.

 

Vuxnas ansvar att minska psykisk ohälsa

Barns rättigheter har förtydligats i vårt samhälle – inte minst i och med barnkonventionen – men många gånger förbises ungas behov och vuxenvärldens drivkrafter sätts i första rummet med katastrofala följder. 

   I psykologiska thrillern "Snälla, krama mig" beskrivs en skolmiljö där ungdomarnas psykiska ohälsa har lägre prioritet än ekonomisk vinning för de högst ansvariga och i  romanen beskrivs vilka effekterna av det kan bli. 

   Syftet med ”Snälla, krama mig” är att väcka debatt om skolans och vuxenvärldens ansvar för dem som är vår framtid –  barn och ungdomar – och en viktig poäng är att vi måste göra något nu! Annars riskerar vi att förlora fler till ett tillstånd av psykisk ohälsa och ett liv av dåligt mående, och det vinner ingen på. 

 

Anders Gréen, författare till ”Snälla, krama mig”.

Mer information om boken finns på andersgreen.eu.